Лиляна Бакайоко / Публикации

Публикации в Бюлетина на ААФ:

» Entreprendre à l’international. L’écueil du droit français relatif au “travail dissimulé”, Бюлетин на Асоциация на адвокатите франкофони, Септември 2019 г.

Публикации във Франция :

» Ангажиментът в правото (Индивидуализацията и Гражданският кодекс през XXI век), (L’engagement en droit (L’individuation et le Code civil au XXIème siècle)), 445 стр., Éditions Publibook Université, Париж, Франция, 2007 г.

» Ангажиментът в правото, или разсъждения върху непризнатата основа за оптимизация на правото (L’engagement juridique, ou quelques réflexions sur le méconnu support de l’optimisation du droit), Revue de la Recherche Juridique, Droit Prospectif, Париж, Франция, № 2006-1, стр. 505-523.

» Ангажиментът в правото, (L’engagement en droit), 307 стр., Докторска дисертация, ANRT, Париж, Франция, 2004 г.

Публикация в България :

» Необходимост от промени в процесуалното законодателство, с оглед на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Правен Свят, България, № 10, декември 2011 г., стр. 74-79.